druk ulotek i plakatów

I. Zamawiający

Muzeum Ziemi Wałeckiej

ul. Pocztowa 14

78-600 Wałcz

NIP:76511711114

Regon: 570259417

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku ulotek i plakatów  w ramach projektu „Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach”, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 druk ulotek w 9 wersjach (3 projekty po 3 zróżnicowane formaty A4, A5, A6, nakład po 2000 sztuk ) w sumie 18.000 sztuk

druk plakatów 1500 szt format A1

kolor:4x4

papier: kreda mat gramatura nie mniejsza niż 130 g

uszlachetnianie: brak

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy pisemne wytyczne co do wykonania oraz pliki graficzne, do wykorzystania których będzie zobowiązany wykonawca

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: pierwsza partia ulotek ( 5.07.2017, druga partia ulotek oraz plakaty do 10. 11. 2017

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Załącznikiem do oferty powinny być przykłady wykonanych prac

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: cw-walcz@o2.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Ziemi Wałeckiej do dnia 15 sierpnia 2017.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30 sierpnia 2017 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Muzeum Ziemi Wałeckiej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.muzeumwalcz.pl/?page_id=8523.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.muzeumwalcz.pl

VI. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 80%, Jakość przedstawionych dotychczasowych prac 20%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.muzeumwalcz.pl

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Beata Stankiewicz  pod numerem telefonu 607 46 21 45 oraz adresem email: cw-walcz@o2.pl