Obsługa prawna projektu

Część I – Wypełnia Zamawiający

 1. Zamawiający:

Gmina Miejska Wałcz

78-600 Wałcz, Plac Wolności 1

NIP 765-160-28-96

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług prawnych w zakresie realizacji projektu „Polsko-Niemieckie Forum Historyczne…” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w tym:

- udzielanie porad i konsultacji prawnych,

- sporządzanie pisemnych wyjaśnień i opinii prawnych na życzenie Zamawiającej w zakresie spraw dotyczących projektu „Polsko – Niemieckie Forum Historyczne…,

- udzielanie informacji i wskazówek, co do skutków prawnych podejmowanych działań,

- udział w wybranych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu organizowanych w Wałczu, Karlinie i Göhren (zależnie od potrzeb)

-  opiniowanie  pism i umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach projektu pod względem prawnym  oraz czynne uczestnictwo w ich tworzeniu,

-  udzielanie pomocy prawnej pracownikom Urzędu Miasta w zakresie wykonywanych przez nich działań w ramach prowadzonego projektu,

- udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie postępowań administracyjnych, egzekucyjnych, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, spraw pracowniczych, spraw organizacyjnych,

- doradztwo prawne w zakresie wszczynania i toczących się postępowań sądowych przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi,

- interpretowanie obowiązujących przepisów prawa, udzielanie informacji o ich zmianach,

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: luty 2018 – styczeń 2021.
 2. Okres gwarancji: nie dotyczy
 3. Miejsce i termin złożenia oferty:   Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Wałcz (budynek A, parter, pokój nr 7) lub przesłać drogą elektroniczną na adres int81@tlen.pl w terminie do dnia 9 lipca 2018 roku, do godz. 15: 30  
 4. Termin rozpatrzenia ofert: do 12 lipca 2018
 5. Warunki płatności: przelew
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, z podaniem oferty cenowej (wynagrodzenie miesięczne) oraz określeniem dyspozycyjności (zarówno pod względem dostępności na terenie Wałcza i określania terminów spotkań a  także udziału w spotkaniach konsultacyjnych w Wałczu, Karlinie i Göhren.
 8. Kryteria wyboru ofert:  cena: 50%, dyspozycyjność 50 %

 

 1. Warunki udziału w zamówieniu:

- posiadanie uprawnień radcy prawnego bądź adwokata

- wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata minimum 4 lata

- świadczenie doradztwa osobiście w kancelarii zlokalizowanej na terenie miasta Wałcza minimum 5 dni w tygodniu

- gotowość do wyjazdów na spotkania konsultacyjne organizowane w Karlinie i Göhren oraz obecności na spotkaniach konsultacyjnych w Wałczu 

 

 

 

Część II – Wypełnia Wykonawca

 1. Treść oferty:

nazwa wykonawcy:

adres wykonawcy:

NIP:

REGON:

Nr rachunku bankowego:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- Cenę netto ……………….. zł (słownie zł …………………………)

- Podatek VAT …………..…zł (słownie zł ……………………… …)

- Cenę brutto ………………..zł (słownie zł …………………………)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………..

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki do oferty:

1….

2…

n…

 

……………………………………

(data i Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej wraz z pieczęcią Wykonawcy)