Prace Zespołu Roboczego 1

 Wałcz, dnia 12.07.2018 r.

Część I – Wypełnia Zamawiający

 1. Zamawiający:

Gmina Miejska Wałcz

78-600 Wałcz, Plac Wolności 1

NIP 765-160-28-96

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie realizacji projektu „Polsko-Niemieckie Forum Historyczne…” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w tym:

I.

a) Udział w procedurach dotyczących wyłaniania wykonawców zleceń i umów w zakresie projektu.

b) Organizacja i koordynacja działań dotyczących realizacji działań zgodnie z projektem a zwłaszcza: prac i badań archeologicznych, konferencji „Szlak historii militarnej. Czas wojny, czas pokoju. Göhren, Karlino, Wałcz”, filmu dokumentalnego „Rok 1945. Walki w okolicach Zdbic”, przygotowania i wydania przewodników i map promujących regiony, Wielkiej Inscenizacji Historycznej.

c) Udział w kwerendach, spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

d) Merytoryczna i organizacyjna opieka nad przygotowaniem treści przekazywanych systemie mobilnych przewodników oraz organizacyjna nad wydaniem Monografii.

e) Opieka merytoryczna nad działaniami dotyczącymi w budowie i wyposażeniu pawilonu.

f) Uzgodnienia z wykonawcami powyższych działań, kontrola zgodności usług z zamówieniem.

g) Konsultacje merytoryczne dotyczące realizacji pakietów partnerów.

h) Konsultacje i udział w wyborze eksponatów przy tworzeniu wirtualnego muzeum.

II.

a) Koordynacja kontaktów między partnerami projektu, organizacja spotkań konsultacyjnych, tłumaczenie bieżących rozmów i korespondencji z wyłączeniem oficjalnych spotkań i uroczystości 

b) Opracowywanie i aktualizacja harmonogramu działań i wydatków w ramach projektu

c) Współpraca przy przygotowaniu zapytań ofertowych i zleceń, archiwizacja ofert i zleceń oraz innych dokumentów dotyczących projektu

d) Przygotowywanie opisów faktur, przypisywanie ich do poszczególnych działań  i pakietów roboczych, współpraca Księgowością Gminy Miejskiej Wałcz

e) Wykonywanie zestawień wydatków dla poszczególnych działań i okresów sprawozdawczych (partner Wałcz)

f) Prowadzenie ewaluacji projektu

g) Obsługa systemu eMS

h) Nadzór merytoryczny i techniczny, testowanie funkcjonalności , organizacja działań dotyczących tworzenia m.in. Polsko-Niemieckiego Słownika Muzealnego, Transgranicznego Muzeum Wirtualnego,Transgranicznego Repozytorium Multimediów,Wirtualnej Biblioteki,mobilnego systemu audioprzewodników i systemu kodów QR

i) Kontakty konsultacyjne z innymi muzeami,w tym muzeami niemieckimi

j) Organizacja pakietu działań promocyjnych, współpraca  z mediami, nadzór nad umieszczaniem informacji o źródle dofinansowania

k) Archiwizacja materiałów promocyjnych i  informacji dt realizacji projektu

l) Udział w kwerendach, archiwizowanie pozyskanych materiałów

m) Konsultacje merytoryczne dotyczące realizacji pakietów partnerów

 

III.

a) Udział w procedurach dotyczących wyłaniania wykonawców zleceń i umów w zakresie projektu.

b) Organizacja i koordynacja działań dotyczących realizacji działań zgodnie z projektem a zwłaszcza: prac związanych tematycznie z militariami, wojskowością, konferencji „Szlak historii militarnej. Czas wojny, czas pokoju. Göhren, Karlino, Wałcz”, filmu dokumentalnego „Rok 1945. Walki w okolicach Zdbic”, przygotowania i wydania przewodników i map promujących regiony, Wielkiej Inscenizacji Historycznej.

c) Udział w kwerendach, spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

d) Merytoryczna i organizacyjna opieka nad przygotowaniem treści przekazywanych systemie mobilnych przewodników oraz organizacyjna nad wydaniem Monografii.

e) Opieka merytoryczna nad działaniami dotyczącymi w budowie i wyposażeniu pawilonu.

f) Uzgodnienia z wykonawcami powyższych działań, kontrola zgodności usług z zamówieniem.

g) Konsultacje merytoryczne dotyczące realizacji pakietów partnerów.

h) Konsultacje i udział w wyborze eksponatów przy tworzeniu wirtualnego muzeum.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do zakończenia projektu.
 2. Okres gwarancji: nie dotyczy
 3. Miejsce i termin złożenia oferty:   Ofertę należy przesłać na adres Zamawiajacego lub mailowo na adres int81@tlen.pl w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 roku, do godz. 15:30  z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług INT81”.
 4. Termin rozpatrzenia ofert: do 24 sierpnia 2018
 5. Warunki płatności: przelew
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Łukaszewicz – Rychlik
 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, z podaniem oferty cenowej (wynagrodzenie miesięczne) oraz określeniem dyspozycyjności (zarówno pod względem dostępności na terenie Wałcza i określania terminów spotkań a  także udziału w spotkaniach konsultacyjnych w Wałczu, Karlinie i Göhren).
 8. Kryteria wyboru ofert:   60 % cena, 40 % kwalifikacje

 

 1. Warunki udziału w zamówieniu:

I.

Wykształcenie archeologiczne i doświadczenie w prowadzeniu prac archeologicznych,

Doświadczenie zawodowe w zakresie muzealnictwa (minimum 10 lat pracy w muzeum

Doświadczenie w zarządzaniu zespołem (minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym)

Doświadczenie w organizacji imprez typu inscenizacje, konferencje, rajdy

Doświadczenie w zakresie prac wystawienniczych i prac wydawniczych

Znajomość języka niemieckiego w stopniu minimum podstawowym

Umiejętność prowadzenia kwerend, podstawowa znajomość zasobów archiwalnych w archiwach na terenie Polski i Niemiec

Znajomość historii regionu wałeckiego

Doświadczenie w pracy z projektami unijnymi i ministerialnymi, zwłaszcza w ich rozliczaniu.

II.

Wykształcenie muzealnicze,  doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych, mile widziane doświadczenie w pracy dziennikarskiej

Doświadczenie zawodowe w zakresie muzealnictwa 

Znajomość języków  obcych,w tym biegła znajomość języka niemieckiego

Doświadczenie w zakresie prac wystawienniczych i prac wydawniczych

Umiejętność prowadzenia kwerend, podstawowa znajomość zasobów archiwalnych w archiwach na terenie Polski i Niemiec

Znajomość historii regionu wałeckiego

Doświadczenie w pracy z projektami unijnymi i ministerialnymi, zwłaszcza w ich rozliczaniu.

III.

 Doświadczenie zawodowe w zakresie muzealnictwa  

Doświadczenie w organizacji imprez typu inscenizacje, konferencje, rajdy

Doświadczenie w zakresie prac wystawienniczych 

Znajomość języka niemieckiego w stopniu minimum podstawowym

Umiejętność prowadzenia kwerend, podstawowa znajomość zasobów archiwalnych w archiwach na terenie Polski i Niemiec

Znajomość historii regionu wałeckiego

Znajomość zagadnień związanych z wojskowością, militariami, fortyfikacjami

Doświadczenie dt. pracy z osobami niepełnosprawnymi

 

 

Część II – Wypełnia Wykonawca

 1. Treść oferty:

nazwa wykonawcy:  

adres wykonawcy:  

NIP:

REGON:

Nr rachunku bankowego:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- Cenę netto  

- Podatek VAT  

- Cenę brutto  

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 

Załączniki do oferty:

 1.  

 

 

……………………………………

(data i Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej wraz z pieczęcią Wykonawcy)

Prace Zespołu Roboczego 2

Część I – Wypełnia Zamawiający

 1. Zamawiający:

Gmina Miejska Wałcz

78-600 Wałcz, Plac Wolności 1

NIP 765-160-28-96

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie realizacji projektu „Polsko-Niemieckie Forum Historyczne…” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w tym:

Koordynacja kontaktów między partnerami projektu, organizacja spotkań konsultacyjnych, tłumaczenia rozmów i korespondencji

Opracowywanie i aktualizacja harmonogramu działań i wydatków w ramach projektu.

Archiwizacja ofert i zleceń oraz innych dokumentów dotyczących projektu.

Opisywanie faktur, przypisywanie ich do poszczególnych działań i pakietów roboczych, Wykonywanie zestawienia wydatków dla poszczególnych działań i okresów sprawozdawczych (partner Wałcz).

Prowadzenie ewaluacji projektu.

Obsługa systemu eMS.

Nadzór merytoryczny i techniczny, testowanie funkcjonalności, administrowanie zawartością, organizacja działań dotyczących tworzenia i użytkowania: Polsko-Niemieckiego Słownika Muzealnego, Transgranicznego Muzeum Wirtualnego, Transgranicznego Repozytorium Multimediów,  Wirtualnej Biblioteki, mobilnego systemu audio przewodników i systemu kodów QR.

Kontakty konsultacyjne z innymi muzeami, w tym z muzeum Meklemburgii i Pomorza Przedniego, Pomorskim Muzeum w Greifswaldzie i Fundacją Meklemburgia.

Organizacja pakietu działań promocyjnych, współpraca z mediami  

Nadzór nad umieszczaniem informacji o źródle finansowania projektu, ze wszystkimi materiałami graficznymi zgodnie  z wytycznymi Interreg VA, nadzór nad wykonaniem materiałów promocyjnych zgodnie  z wytycznymi Interreg VA i zobowiązaniami w złożonym wniosku.

Archiwizacja materiałów promocyjnych i wszelkich informacji nt realizacji projektu.

Udział w kwerendach, archiwizowanie pozyskanych materiałów.

Konsultacje merytoryczne dotyczące realizacji pakietów partnerów

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do zakończenia projektu.
 2. Okres gwarancji: nie dotyczy
 3. Miejsce i termin złożenia oferty:   Ofertę należy przesłać na adres Zamawiajacego lub mailowo na adres int81@tlen.pl w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku, do godz. 15:30  z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług INT81”.
 4. Termin rozpatrzenia ofert: do 29 sierpnia 2018
 5. Warunki płatności: przelew
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Łukaszewicz – Rychlik
 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, z podaniem oferty cenowej (wynagrodzenie miesięczne) oraz określeniem dyspozycyjności (zarówno pod względem dostępności na terenie Wałcza i określania terminów spotkań a  także udziału w spotkaniach konsultacyjnych w Wałczu, Karlinie i Göhren).
 8. Kryteria wyboru ofert:   60 % cena, 40 % kwalifikacje

 

 1. Warunki udziału w zamówieniu:

Doświadczenie zawodowe w zakresie muzealnictwa (minimum 5 lat pracy w instytucji muzealnej)

Doświadczenie zawodowe w zakresie działań promocyjnych (minimum 5 lat pracy w dziale promocji dowolnej instytucji)

Płynna znajomość języka niemieckiego

Znajomość graficznych programów komputerowych (Corel Draw, Corel Paint Shop Pro, ew. inne dodatkowe) oraz obsługi sprzętów służących do digitalizacji dokumentów

Znajomość programów do ewidencji muzealiów, zwłaszcza Systemu Muzeo

Znajomość popularnych systemów cms obsługujących bazę danych  MySQL

Umiejętność obsługi systemu eMS

Umiejętność testowania i oceny prac programistycznych  

Umiejętność prowadzenia kwerend, podstawowa znajomość zasobów archiwalnych w archiwach na terenie Polski

Znajomość historii i walorów krajoznawczych regionu wałeckiego

Doświadczenie w pracy dziennikarskiej, umiejętność opracowywania materiałów źródłowych, redagowania tekstów

Publikacje własne dotyczące regionu wałeckiego

Doświadczenie w pracy z projektami unijnymi i ministerialnymi, zwłaszcza w ich rozliczaniu

 

 

 

Część II – Wypełnia Wykonawca

 1. Treść oferty:

nazwa wykonawcy:  

adres wykonawcy:  

NIP:

REGON:

Nr rachunku bankowego:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- Cenę netto 3 

- Podatek VAT  

- Cenę brutto  

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 

Załączniki do oferty:

 1. CV
 2. Wykaz publikacji
 3. Wykaz programów komputerowych (znana obsługa)
 4. Wykaz znanych systemów cms