Wykonanie dokumentacji fotograficznej

I. Zamawiający

Muzeum Ziemi Wałeckiej

ul. Pocztowa 14

78-600 Wałcz

NIP:76511711114

Regon: 570259417

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji fotograficznej i video Cmentarza Wojennego w Wałczu oraz miejsc walk na Pojezierzu Wałeckim   w ramach projektu „Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach”, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 Wykonanie pełnej dokumentacji ikonograficznej Cmentarza Wojennego w Wałczu (ujęcia ogólne, w tym pomniki i krzyże znajdujące się na cmentarzu oraz minimum 4 ujęcia każdej z tablic) oraz dokumentacji miejsc i miejscowości w których miały miejsca walki w lutym 1945 roku – Będlino, Golce, Iłowiec, Jastrowie, Karsibór, Lubno, Łowicz Wałecki, Mirosławiec, Nadarzyce, Ostrowiec, Piecnik, Podgaje, Ptusza, Strzaliny, Sypniewo, Szwecja, Świerczyna, Tarnówka, Wałcz, Wierzchowo, Zdbice,

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy pisemne wytyczne co do miejsc wykonania dokumentacji

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wrzesień 2017 – wrzesień 2018. Część dokumentacji powinna być dostarczona do 15 listopada 2017 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

- opatrzona danymi oferenta,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP lub PESEL,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Załącznikiem do oferty powinny być przykłady wykonanych prac

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: cw-walcz@o2.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Ziemi Wałeckiej do dnia 15 sierpnia 2017.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30 sierpnia 2017 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Muzeum Ziemi Wałeckiej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.muzeumwalcz.pl/?page_id=8523.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.muzeumwalcz.pl

VI. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 80%, Jakość przedstawionych dotychczasowych prac 20%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.muzeumwalcz.pl

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Beata Stankiewicz  pod numerem telefonu 607 46 21 45 oraz adresem email: cw-walcz@o2.pl