Wykonanie interaktywnej mapy

I. Zamawiający

Muzeum Ziemi Wałeckiej

ul. Pocztowa 14

78-600 Wałcz

NIP:76511711114

Regon: 570259417

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu interaktywnej mapy  Pojezierza Wałeckiego w dwóch wersjach (miejsca walk, miejsca pamięci) z  odnośnikami do miejsc walk,  pochówków i miejsc pamięci  (pamiątkowe głazy, pomniki)  w ramach projektu „Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach”, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie 2 wersji  interaktywnej mapy  Pojezierza Wałeckiego z  odnośnikami do miejsc walk,  pochówków i miejsc pamięci  (pamiątkowe głazy, pomniki) w formie umożliwiającej zaimplementowanie   do portalu internetowego oraz jej edytowanie i modyfikowanie przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiąże się do opieki autorskiej nad mapą polegającej bezpłatnego nanoszenia uzupełnień i ewentualnych poprawek w okresie pięciu lat od stworzenia.

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, będzie przekazywał Wykonawcy materiały do tłumaczenia w trakcie ich pozyskiwania.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 III. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: październik  2017 – grudzień 2018

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

- opatrzona danymi oferenta,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP lub PESEL,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Załącznikiem do oferty powinny być informacje o przykładach dotychczasowych prac.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: cw-walcz@o2.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Ziemi Wałeckiej do dnia 15 sierpnia 2017.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30 sierpnia 2017 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Muzeum Ziemi Wałeckiej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.muzeumwalcz.pl/?page_id=8523.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.muzeumwalcz.pl

VI. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 80%, Jakość przedstawionych dotychczasowych prac 20%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.muzeumwalcz.pl

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Beata Stankiewicz  pod numerem telefonu 607 46 21 45 oraz adresem email: cw-walcz@o2.pl