Wykonanie portalu internetowego

I. Zamawiający

Muzeum Ziemi Wałeckiej

ul. Pocztowa 14

78-600 Wałcz

NIP:76511711114

Regon:

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu portalu internetowego  w ramach projektu „Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach”, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Portal powinien zawierać od 6 do 10 podstron, umożliwiać korzystanie dla niedowidzących, pozwalać na zaimplementowanie wirtualnego spaceru oraz plików graficznych, audio i video oraz  Interaktywnego planu Cmentarza Wojennego w Wałczu i interaktywnej mapy Pojezierza Wałeckiego. Po wykonaniu portalu Zamawiającemu musi być udostępniony panel administracyjny, pozwalający na uzupełnianiu portalu danymi tekstowymi i graficznymi. Wykonawca zobowiąże się do opieki autorskiej nad portalem polegającej bezpłatnego nanoszenia uzupełnień i ewentualnych poprawek w okresie pięciu lat od stworzenia portalu.

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy pisemne wytyczne co do zawartości oraz pliki graficzne, do wykorzystania których będzie zobowiązany wykonawca

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 września 2017

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Załącznikiem do oferty powinny być przykłady wykonanych portali internetowych

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: cw-walcz@o2.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Ziemi Wałeckiej do dnia 15 sierpnia 2017.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30 sierpnia 2017 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Muzeum Ziemi Wałeckiej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.muzeumwalcz.pl/?page_id=8523.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.muzeumwalcz.pl

VI. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 80%, Jakość przedstawionych dotychczasowych prac 20%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.muzeumwalcz.pl

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Beata Stankiewicz  pod numerem telefonu 607 46 21 45 oraz adresem email: cw-walcz@o2.pl